Strona: Treści kształcenia dla modułów / Studia Podyplomowe na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

Treści kształcenia dla modułów

Proces inwestycyjny

 • Elementy prawa budowlanego
 • Uzgadnianie pod względem ochrony przeciwpożarowej
 • Odstępstwa od przepisów
 • Czynności kontrolno – rozpoznawcze PSP w trakcie odbioru budynku.

Projektowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

 • Przyczyny pożarów
 • Klasyfikacja pożarowa budynków
 • Odporność pożarowa budynków i odporność ogniowa elementów budowlanych
 • Gęstość obciążenia ogniowego
 • Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe
 • Ewakuacja
 • Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe
 • Techniczne warunki ewakuacji
 • Drogi pożarowe
 • Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów
 • Systemy przeciwpożarowe.

Podstawy projektowania konstrukcji

 • Zarys historii metod projektowania konstrukcji budowlanych
 • Kształtowanie, projektowanie, ocena stanu konstrukcji
 • Bezpieczeństwo, niezawodność, jakość konstrukcji
 • Probabilistyczne podstawy współczesnych metod i norm projektowania konstrukcji
 • Aktualne metody projektowania konstrukcji
 • Zarządzanie jakością w projektowaniu
 • Charakterystyki stanu konstrukcji, miary niezawodności i bezpieczeństwa
 • Statystyki danych
 • Probabilistyczne modele nośności elementów i systemów konstrukcyjnych
 • Wybrane zagadnienia fortologii
 • Niekonwencjonalne metody oceny bezpieczeństwa konstrukcji
 • Analiza ryzyka systemów konstrukcyjnych.

Urządzenia przeciwpożarowe i techniczne wyposażenie budynków

 • Systemy sygnalizacji pożarowej
 • Monitoring pożarowy
 • DSO
 • Instalacje oddymiające i zabezpieczające przed zadymieniem
 • Urządzenia gaśnicze i zabezpieczające
 • Dźwigi dla ekip ratowniczych
 • Oświetlenie awaryjne- ewakuacyjne
 • Scenariusz pożarowy wraz z matrycą sterowań, w tym współdziałanie z innymi urządzeniami przeciwpożarowymi oraz innymi instalacjami użytkowymi związanymi z bezpieczeństwem pożarowym.

Certyfikacja materiałów i wyrobów budowlanych

 • Aspekty prawne certyfikacji budowlanej
 • Procedury certyfikacyjne
 • Systemy oceny zgodności
 • Rola i zadania jednostki certyfikującej.

Zasilanie budynków i urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną

 • Wymagania formalno-prawne dotyczące zasilania urządzeń przeciwpożarowych i budynków w energię elektryczną
 • wymagania dla instalacji bezpieczeństwa wg. PN-EN
 • Podstawowe i rezerwowe źródła zasilania.
 • Ciągłość dostawy energii elektrycznej i przekazu sygnału w warunkach pożaru
 • Klasyfikacja przewodów, kabli i zespołów kablowych w zakresie ciągłości dostawy energii elektrycznej i przekazu sygnału w warunkach pożaru oraz w zakresie reakcji na ogień
 • Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
 • Omówienie zasad projektowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Usytuowanie wyłącznika/rozłącznika przeciwpożarowego prądu oraz przycisku uruchamiającego jego działanie
 • Obwody PWP
 • Bezpieczeństwo instalacji elektrycznej z urządzeniami fotowoltaicznymi.

Sieci i instalacje wodociągowe przeciwpożarowe

 • Wymogi prawne dotyczące zasilania budynków i urządzeń przeciwpożarowych w wodę
 • Warunki techniczne wodociągowych instalacji pożarowych
 • Projektowanie systemów zasilania w wodę budynków i budowli.

Ochrona przeciwwybuchowa

 • Wprowadzenie w tematykę fizykochemii spalania
 • Elementy teorii pożarów
 • Podstawowe pojęcia i definicje związane z zagrożeniem wybuchem, w szczególności: atmosfera wybuchowa, przestrzenie zagrożone wybuchem, dolna granica wybuchowości (DGW), górna granica wybuchowości (GGW), zagrożenie wybuchem, prace pożarowo – niebezpieczne, temperatura zapłonu
 • Ochrona przed wybuchem -regulacje prawne
 • Koncepcja ochrony przed wybuchem
 • Wymagania dyrektywy 2014/34/UE
 • Wymagania zasadnicze bezpieczeństwa wybuchowego, obowiązki producenta, procedury oceny zgodności. Normy zharmonizowane. Wymagania dyrektywy 1999/92/WE
 • Wymagania przepisów przeciwpożarowych
 • Urządzenia stosowane w strefach zagrożenia wybuchem - elektryczne i nieelektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • Urządzenia/rozwiązania zabezpieczające
 • Dokumenty związane z występowaniem zagrożenia wybuchem – ocena zagrożenia wybuchem oraz dokument zabezpieczenia przed wybuchem i ocena ryzyka.
 • Zagrożenia od elektryczności statycznej
 • Zjawisko elektryczności statycznej
 • Rodzaje wyładowań elektrostatycznych.

Projektowanie konstrukcji w sytuacji pożarowej

 • Wpływ temperatury na właściwości materiałów
 • Metoda wytrzymałościowa
 • Metoda czasowa
 • Projektowanie konstrukcji żelbetowych w warunkach pożaru
 • Projektowanie konstrukcji stalowych w warunkach pożaru
 • Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo betonowych w warunkach pożaru
 • Projektowanie konstrukcji drewnianych i aluminiowych w warunkach pożaru.

Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych niebędących budynkami

 • Omówienie przepisów techniczno-budowlanych, jakim powinny odpowiadać inne niż budynki obiekty budowlane w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
 • Bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
 • Obiekty budowlane metra i ich usytuowanie
 • Budowle rolnicze i ich usytuowanie
 • Sieci gazowe i ich usytuowanie
 • wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotyczących obiektów budowlanych niebędących budynkami oraz innych miejsc przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, a także parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne.

Komputerowa analiza sytuacji pożarowych budynku

 • Modelowanie pożarów w budynkach mieszkalnych i przemysłowych
 • Komputerowe modelowanie konstrukcji budowlanych
 • modelowanie konstrukcji prętowych
 • warunki brzegowe i obciążenia
 • rodzaje analiz numerycznych
 • redystrybucja sił wywołana efektami temperaturowymi
 • kryteria zniszczenia.

Wentylacja pożarowa - oddymianie

 • Ogólne zasady przepływu powietrza w budynku i kanałach
 • Wymagania bezpieczeństwa pożarowego
 • Zadania wentylacji pożarowej i oddymiania
 • Projektowania wentylacji pożarowej i oddymiania
 • Rozwiązania układów wentylacji pożarowej i oddymiania
 • Uruchomienie układów wentylacji pożarowej i oddymiania.

Bezpieczeństwo pożarowe mostów i tuneli

 • Mosty i tunele jako obiekty infrastruktury krytycznej
 • Aspekty prawne dotyczące przeciwpożarowego projektowania mostów i tuneli
 • Zagrożenia pożarowe mostów i tuneli
 • Metody ochrony przeciwpożarowej obiektów mostowych i tuneli.

Certyfikacja pożarowa materiałów i wyrobów budowlanych

 • Zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych związanych z bezpieczeństwem pożarowym, zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku
 • Oznakowanie wyrobów budowalnych (oznakowanie CE i znak budowlany B)
 • Deklarowanie właściwości użytkowych
 • Wymagania dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w ochronie przeciwpożarowej
 • Świadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB.

Zagrożenia i konsekwencje pożaru – studium przypadku

 • Istota, rodzaje i przyczyny zagrożeń w obiekcie budowlanym
 • Analiza i ocena warunków powstawania potencjalnych zagrożeń pożarowych w obiekcie
 • Katastrofy budowlane
 • Zniszczenia globalne i lokalne
 • czynniki wpływające na przeżywalność konstrukcji
 • Studium przypadku.

Bezpieczeństwo ekip ratowniczych i operacyjne przygotowanie budynku

 • Operacyjne przygotowanie obiektu do działań ratowniczo gaśniczych
 • System ochrony przeciwpożarowej budynku – studium przypadku
 • Zasady postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia
 • Współdziałanie personelu budynku z ekipami ratowniczymi podczas pożaru.

Seminarium dyplomowe

 • Przygotowanie do napisania pracy końcowej i prezentacji ustnej
 • Egzamin końcowy.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję