Strona: Plan studiów / Studia Podyplomowe na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

Plan studiów

Plan studiów podyplomowych od roku akad. 2019/2020

Biorąc pod uwagę doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji pierwszej edycji studiów podyplomowych, ich program uległ modyfikacji, aby jeszcze lepiej dopasować ofertę do zapotrzebowania rynku oraz oczekiwań słuchaczy. Wprowadzone zmiany głównie dotyczą:

 • korekty wymiaru godzinowego poszczególnych modułów zajęć,
 • wydzielenia odrębnego przedmiotu dotyczącego umiejętności opracowania dokumentacji procesu BIM,
 • rozdzielenia przedmiotu dotyczącego zarządzania projektami i relacjami z interesariuszami na dwa odrębne przedmioty,
 • wydzielenia przedmiotu dotyczącego modelowania instalacji jako zajęć fakultatywnych,
 • zmiany przedmiotu dotyczącego detalowania konstrukcji na zajęcia fakultatywne.

Dzięki temu studenci mogą wybrać tylko jeden z przedmiotów dodatkowych (zgodnie z ich zainteresowaniami lub potrzebami) lub realizować zajęcia w obu wybieralnych modułach.

Ramowy plan studiów podyplomowych od roku akad. 2019/2020 przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Nazwa modułu

Semestr

Liczba godzin kontaktowych i forma zajęć

Forma zaliczenia

Liczba punktów ECTS

W

P

1

Teoria BIM

1

10

test pisemny

3

2

Zarządzanie projektami

1

16

obserwacja wykonawstwa

2

3

Trening kompetencji miękkich

1

8

obserwacja wykonawstwa

1

4

Analiza, tworzenie i obieg dokumentacji procesu BIM

1

12

10

sprawozdanie z projektu

3

5

Modelowanie obiektów budowlanych

1

24

sprawozdanie z projektu

4

6

Modelowanie instalacji (fakultet)

1

16

sprawozdanie z projektu

2

7

Pozyskiwanie i wykorzystanie danych przestrzennych

2

20

sprawozdanie z projektu

3

8

Modelowanie parametryczne i analiza modeli

2

20

sprawozdanie z projektu

3

9

Zarządzanie kosztami i czasem

2

30

sprawozdanie z projektu

4

10

Detalowanie i dokumentacja projektowa (fakultet)

2

16

sprawozdanie z projektu

2

11

Projekt końcowy

2

10

obrona projektu

5

Razem:

46

146

32

Plan studiów podyplomowych w roku akad. 2018/2019

Ramowy plan studiów przedstawia poniższa tabela:

plan_studiow.png

1. Teoria BIM

Główny cel kształcenia:

Treści realizowane w ramach modułu kształcenia są wprowadzeniem w tematykę zagadnień związanych z technologią BIM. Celem przedmiotu jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej technologii BIM, zapoznanie ze specjalistycznymi pojęciami, standardami współpracy, obiegiem informacji oraz oprogramowaniem wspomagającym projektowanie, realizację inwestycji oraz zarządzanie obiektami budowlanymi.

Treści kształcenia dla modułu:

Procesy projektowania i realizacja inwestycji, Zintegrowany Proces Realizacji Inwestycji (ZPRI/IPD), modelowanie informacji o budynku (BIM), ekonomiczne aspekty BIM, krytyczna ocena zalet dla uczestników procesu inwestycyjnego, omówienie barier wdrożenia technologii BIM. Poziomy dojrzałości modeli BIM, wielowymiarowość modeli, poziomy dokładności (LOD, LOI), specyfikacja projektów (EIR, BEP). Otwarte standardy wymiany informacji (OpenBIM, IFC, COBie, BCF), nazewnictwo plików, zarządzanie informacjami. Komunikacja, praca zespołowa i współpraca międzybranżowa w BIM na przykładzie wybranych linii oprogramowania branżowego. Zautomatyzowane tworzenie dokumentacji rysunkowej, zestawień. Rozwiązania informatyczne wspomagające proces projektowania, realizacji inwestycji (CDE) oraz zarządzania obiektami budowlanymi. BIM w cyklu życia budynku (FM), modele obiektów istniejących (ang. as built), wprowadzenie do skaningu laserowego.

Student, który zaliczył moduł:

 • Ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii BIM oraz zintegrowanego procesu realizacji inwestycji, zna obszary ich zastosowań i aspekty ekonomiczne.
 • Zna i rozumie podstawowe pojęcia specjalistyczne dotyczące procesów i funkcji w procesach BIM.
 • Rozumie różnice pomiędzy CAD i BIM, zna poziomy dojrzałości modeli, rozumie ich wielowymiarowość, wie czym są poziomy szczegółowości, rozumie potrzebę ustalania wymagań dotyczących dokumentacji BIM.
 • Rozumie potrzebę wspierania otwartych standardów, zalety interoperacyjności systemów BIM oraz usystematyzowanego sposobu zarządzania przepływem informacji.
 • Zna zakres stosowania najpopularniejszych programów komputerowych wspomagających analizę konstrukcji, projektowanie i zarządzanie budową.
 • Rozumie zalety tworzenia dokumentacji rysunkowej i zestawień na podstawie informacji zawartych w modelu BIM.
 • Zna i rozumie zasady pracy zespołowej oraz komunikacji interpersonalnej.
 • Rozumie potrzebę projektowania i realizacji inwestycji z uwzględnieniem kosztów w cyklu życia budynku.
 • Wie o istnieniu różnych technik pozyskiwania danych przestrzennych w postaci chmur punktów.

2. Zarządzanie zespołem projektowym i relacjami z interesariuszami projektu

Główny cel kształcenia:

Celem modułu jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z zarządzaniem zespołem projektowym oraz relacjami z interesariuszami. Moduł obejmuje główne zagadnienia dotyczące: kształtowania przywództwa w zespole, komunikacji, planowania pracy, analizy oczekiwań interesariuszy oraz negocjacji.

Treści kształcenia dla modułu:

Organizacja pracy zespołu oraz relacji z interesariuszami. Komunikacja i negocjacje w zespole projektowym oraz w relacjach z interesariuszami projektu.

Student, który zaliczył moduł:

 • Potrafi przeprowadzić proces organizacji wewnętrznego i zewnętrznego środowiska pracy zespołu projektowego, określania ról, zakresów odpowiedzialności i pracy do wykonania.
 • Potrafi przeprowadzić proces organizacji i realizacji komunikacji wewnątrz zespołu oraz pomiędzy zespołem a otoczeniem zewnętrznym (interesariuszami projektu).
 • Potrafi uzgadniać warunków współpracy wewnątrz zespołu oraz z podmiotami zewnętrznymi.


3. Modelowanie obiektów budowlanych

Główny cel kształcenia:

Celem przedmiotu jest uzyskanie praktycznych umiejętność tworzenia bezkolizyjnych modeli architektonicznych, konstrukcyjnych, instalacyjnych oraz przeprowadzania obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Zajęcia komputerowe uwzględniają pracę z wybranymi programami (np. Revit, ArchiCad, Robot, ConSteel, RFEM) z wykorzystaniem modeli referencyjnych oraz informacji w formatach IFC/BCF.

Treści kształcenia dla modułu:

Przygotowanie przestrzennego modelu obiektu budowlanego. Praca z danymi modelu w formacie IFC. Przygotowanie przestrzennego modelu konstrukcyjnego. Wykonanie obliczeń statycznych i wymiarowania elementów modelu. Przygotowanie szablonów prezentacji wyników obliczeń. Zapis modelu z wynikami statyki i wymiarowania. Podstawy modelowania instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, wentylacyjnej i grzewczej. Wykonanie projektu instalacji dla budynku jednorodzinnego. Wykrywanie kolizji przewodów z modelem konstrukcyjnym obiektu i innymi przewodami. Elementy pracy zespołowej i współpracy międzybranżowej. Tworzenie zestawień tabelarycznych i dokumentacji rysunkowej.

Student, który zaliczył moduł:

 • Rozumie różnice między modelami branżowymi w BIM.
 • Potrafi przygotować przestrzenny model obiektu budowlanego.
 • Potrafi pracować z plikami formatu IFC.
 • Potrafi przygotować dane i model do obliczeń statyki oraz wymiarowania.
 • Potrafi przygotować raport kolizji dla przestrzennych modeli branżowych.
 • Potrafi powierzone zadanie projektowe wykonać rzetelnie ze starannością o szczegóły.
 • Potrafi koordynować efektywną pracę w zespole branżowym

4. Pozyskiwanie i wykorzystanie danych przestrzennych

Główny cel kształcenia:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz przedstawienie metodologii pozyskiwania chmur punktów (metoda geodezyjna, skaning laserowy) w celu inwentaryzacji i modelowania obiektów budowlanych. W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z technologiami pozyskania danych przestrzennych - skaning laserowy i techniki geodezyjne, przetwarzają pozyskane dane oraz wykorzystują do tworzenia modeli 3D.

Treści kształcenia dla modułu:

Omówienie technik pozyskiwanie danych przestrzennych o obiektach – skaning laserowy lotniczy, mobilny, naziemny, fotogrametria. Teoretyczne aspekty pomiarów skanerem laserowym, technikami geodezyjnymi, zakres ich zastosowań (m.in. monitorowanie postępów prac, kontrola geometrii, inwentaryzacja powykonawcza). Pomiary terenowe. Wstępne przetwarzanie wyników pomiarów. Przetwarzanie danych przestrzennych. Praca z chmurą punktów. Tworzenie modeli 3D obiektów istniejących na podstawie chmury punktów. Narzędzie wspomagające proces modelowania (m.in. grupowanie punktów, dopasowanie profili, wykrywanie krawędzi).

Student, który zaliczył moduł:

 • Zna zakres zastosowań oraz zasady pozyskiwania chmur punktów. Rozumie potrzebę inwentaryzacji obiektów istniejących. Zna ideę i rozumie konieczność modelowania obiektów na wymaganym poziomie szczegółowości.
 • Potrafi pozyskiwać dane przestrzenne.
 • Potrafi stosować narzędzia modelowania komputerowego do tworzenia wirtualnych modeli 3D obiektów istniejących.
 • Ma świadomość konieczności starannej prezentacji projektowanej konstrukcji w dokumentacji graficznej i sprawozdaniu.
 • Potrafi współdziałać i pracować w grupie.

5. Modelowanie parametryczne i analiza modeli

Główny cel kształcenia:

Celem przedmiotu jest uzyskanie praktycznych umiejętność modelowania z wykorzystaniem narzędzi projektowania parametrycznego oraz przeprowadzania analiz modeli BIM.

Treści kształcenia dla modułu:

Wprowadzenie do modelowania parametrycznego. Przegląd dostępnych narzędzi (Revit, Rhinoceros). Narzędzia parametryczne w Revicie. Teoria i zasady działania w środowisku Dynamo. Podstawy Dynamo i tworzenie geometrii. Wykorzystanie Dynamo w modelowaniu architektonicznym i konstrukcyjnym. Tworzenie rodzin adaptacyjnych i wykorzystanie ich w połączeniu z Dynamo. Podstawy tworzenia skryptów Pythona w Dynamo. Analityczny model energetyczny. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegród budynku. Charakterystyka energetyczna. Analiza doboru ilości przeszkleń w budynku i ich lokalizacja. Analiza nagrzewania się elewacji budynku. Analiza usytuowania pomieszczeń względem stron świata. Analiza zacieniania.

Student, który zaliczył moduł:

 • Zna podstawy projektowania parametrycznego.
 • Potrafi tworzyć geometrię z wykorzystaniem narzędzi projektowania parametrycznego.
 • Potrafi wykorzystywać środowisko projektowania parametrycznego w procesie projektowym.
 • Zna podstawy wykorzystania języka programowania Python w projektowaniu parametrycznym.
 • Ma podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie przeprowadzania analiz modeli BIM.
 • Ma świadomość wpływu podejmowanych decyzji na koszty w cyklu życia budynku i środowisko naturalne.

6. Zarządzanie inwestycjami

Główny cel kształcenia:

Celem przedmiotu jest uzyskanie odpowiedniej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie zarządzania procesem inwestycyjnym w budownictwie z wykorzystaniem technologii BIM. Moduł obejmuje zagadnienia formalno-prawne, organizacyjne oraz ekonomiczne procesu inwestycyjnym w budownictwie z wykorzystaniem technologii BIM, w fazach przygotowawczej, projektowej, realizacji i użytkowania obiektów budowlanych. Oprócz treści nowych, moduł wykorzystuje nabytą wcześniej wiedzę i umiejętności - głównie w zakresie prawa budowlanego, zamówień publicznych, ekonomiki i kosztów budowy, realizacji budowy oraz użytkowania obiektu.

Treści kształcenia dla modułu:

Uczestnicy procesu inwestycyjnego w budownictwie i zakres ich czynności. Etapy inwestycji – planowanie, przygotowanie, realizacja oraz użytkowanie obiektu – poszczególne procesy etapów i ich opis. Proces inwestycyjny w budownictwie w kontekście zastosowania technologii modelowania informacji o budynku (BIM) – elementy procesu tradycyjne oraz wprowadzone przez technologię BIM. Dokumenty wprowadzające technologię BIM w budownictwie w Polsce. Dyrektywy Europejskie. Ustawa o zamówieniach publicznych. Nowe funkcje w procesie inwestycyjnym w budownictwie w efekcie implementacji technologii BIM. Zespół projektowy. Menedżer informacji. Oprogramowanie wspomagające inwestora w zarządzaniu projektem inwestycyjnym, w tym projektem z zastosowaniem technologii BIM. Import modelu w formacie IFC. Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu szczegółowego w powiązaniu z przestrzennym modelem obiektu budowlanego. Sporządzenie harmonogramu budowy, pokazanie wizualizacji etapów powstawania obiektu, pokazanie wirtualnego spaceru po modelu w technologii BIM. Sporządzenie projektu zagospodarowania budowy w powiązaniu z modelem obiektu w technologii BIM.

Student, który zaliczył moduł:

 • Zna etapy i uczestników procesu inwestycyjnego w budownictwie, w szczególności uczestników dotychczas nie występujących, a wprowadzonych technologią BIM w budownictwie.
 • Zna zakres czynności poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego w budownictwie, w szczególności czynności wprowadzone technologią BIM.
 • Ma wiedzę na temat podstaw prawnych, wprowadzających technologię BIM w budownictwie w Polsce, w zakresie regulacji unijnych oraz krajowych.
 • Ma wiedzę w zakresie treści dokumentów, stosowanych w procesie inwestycyjnym w budownictwie w Polsce, uwzględniających technologię BIM.
 • Zna oprogramowanie wspomagające inwestora w zarządzaniu projektem inwestycyjnym w budownictwie, w tym projektem z zastosowaniem technologii BIM.
 • Ma świadomość konieczności pracy zarówno samodzielnej, jak i zespołowej przy wyznaczonym zadaniu, w szczególności w ramach technologii BIM w budownictwie.
 • Jest osobą kompetentną a zarazem rozumie potrzebę samodzielnego uzupełniania i poszerzania wiedzy w zakresie technologii BIM w budownictwie.
 • Potrafi sporządzić przedmiar robót i kosztorys szczegółowy w powiązaniu z przestrzennym modelem obiektu budowlanego.
 • Potrafi sporządzić harmonogram budowy, pokazać wizualizację etapów powstawania obiektu, pokazać wirtualny spacer po modelu w technologii BIM.
 • Potrafi sporządzić projekt zagospodarowania budowy w powiązaniu z modelem obiektu w technologii BIM.

7. Detalowanie i dokumentacja projektowa

Główny cel kształcenia:

Celem przedmiotu jest uzyskanie praktycznych umiejętność tworzenia dokumentacji projektowej na bazie bezkolizyjnych modeli branżowych z wykorzystaniem oprogramowania do modelowania architektonicznego, konstrukcyjnego oraz instalacji.

Treści kształcenia dla modułu:

Import danych z modelu przestrzennego. Praca uwzględniająca współużytkowanie pliku modelu geometrycznego. Podział modelu na sekcje. Wykrywanie kolizji modeli branżowych i ich wspólna likwidacja. Wykonanie koniecznych uszczegółowień modeli branżowych. Przygotowanie formatów rysunkowych i zestawień. Rewizja przygotowanej formy dokumentacji. Zapis dokumentacji projektowej.

Student, który zaliczył moduł:

 • Zna idę obiegu dokumentacji w BIM.
 • Potrafi pracować z plikami formatu IFC.
 • Potrafi zestawiać dane i przygotować widoki modelu do dokumentacji.
 • Potrafi zarządzać dokumentacją projektową.
 • Potrafi powierzone zadanie projektowe wykonać rzetelnie ze starannością o szczegóły.
 • Potrafi koordynować efektywną pracę projektową w zespole jako kierownik tematu projektowego.

8. Projekt końcowy

Główny cel kształcenia:

Celem przedmiotu jest ćwiczenie umiejętności pracy zespołowej przy wykorzystaniu poznanych technik współpracy, standardów oraz narzędzi wspomagających modelowanie wielobranżowe. W ramach zajęć uczestnicy tworzą koncepcyjny projekt wielobranżowy w kilkuosobowych zespołach projektowych. Zawiera on część architektoniczną, wstępne oszacowanie kosztów realizacji, obliczenia konstrukcyjne wybranych elementów i połączeń, detale rozwiązań konstrukcyjnych, instalacje, raport z wykrywania kolizji, kosztorys oraz harmonogram wykonania prac, zestawienia materiałów i dokumentację rysunkową. Realizacja powierzonego zadania będzie także okazją do wykorzystania narzędzi wspomagających komunikację, pracę zespołową, parametryczne modelowanie oraz przeprowadzanie analiz energetycznych i środowiskowych.

Treści kształcenia dla modułu:

Budowa modelu architektonicznego i wraz ze wstępną oceną kosztów inwestycji. Wykonanie obliczeń konstrukcyjnych wybranych elementów i połączeń. Budowa modelu wybranych instalacji wewnętrznych wraz z wykrywaniem kolizji. Wykonanie kosztorysu i harmonogramu dla wybranej części budynku. Detalowanie i dokumentacja rysunkowa.

Student, który zaliczył moduł:

 • Potrafi stosować narzędzia modelowania komputerowego do tworzenia wirtualnych modeli wielobranżowych obiektów budowlanych.
 • Potrafi pracować z plikami formatu IFC. Potrafi przygotować dane i model do obliczeń statyki oraz wymiarowania.
 • Potrafi przygotować sprawozdanie z powierzonego zadania projektowego.
 • Potrafi ocenić wpływ przyjętych rozwiązań na koszty w cyklu życia obiektów budowlanych.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję