Informacje ogólne

STUDIA PODYPLOMOWE 
„OCHRONA ŚRODOWISKA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH I GMINIE” 

Cel kształcenia

Studia o charakterze doskonalącym umiejętności. Celem kształcenia jest nabycie szczegółowej wiedzy  i umiejętności sporządzania raportów oddziaływania na środowisko oraz wniosków o pozwolenia sektorowe i zintegrowane.

Obszary i  efekty kształcenia:

Absolwent Podyplomowych Studiów „Ochrona Środowiska w zakładach przemysłowych i gminie” otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych. Absolwent uzyskuje wiedzę ogólną z zakresu szeroko rozumianej ekologii, współczesnych zagrożeń dla środowiska oraz procesów i metod stosowanych w  zapobieganiu jego zanieczyszczania  Zapoznaje się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi ochrony wód i gleb, gospodarki odpadami oraz technologiami ich przetwarzania, z systemami zarządzania środowiskiem, aktami prawnymi w ochronie środowiska.

Adresaci studiów 

 • Pracownicy zajmujących się administrowaniem i zarządzaniem zasobami środowiska przyrodniczego w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • Pracownicy różnych instytucji i zakładów pracy związanych z oceną stanu środowiska i jego ochrony (ochrona wód i gleby, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa i inne).
 • Absolwenci szkół wyższych wszystkich typów zajmujących się zawodowo ekologią, ochroną przyrody i ochroną środowiska.

Forma kształcenia

Studia podyplomowe prowadzone w systemie niestacjonarnym. 
Czas trwania: 2 semestry, zjazdy 2 razy w miesiącu
Zajęcia obejmują 230 godzin wykładów i ćwiczeń.

  
Warunki i tryb rekrutacji 

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjata, inżyniera lub magistra). 
Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń na liście osób, które ukończyły procedurę rekrutacji.

Koszt studiów: 4 600 PLN (za semestr 2300 PLN)

Przyjęcia na Studia odbywają się na podstawie nadesłanych następujących dokumentów:

 • podanie na ustalonym na Politechnice Rzeszowskiej formularzu (formularz PODANIA SIR – wydrukowany z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisany przez kandydata),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia,
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (o ile jest wymagana),
 • oświadczenie dotyczące pokrycia kosztów kształcenia (dotyczy kandydatów, którym studia / kurs finansuje zakład pracy).

Plany studiów: ramowy i godzinowy

Program nauczania


Warunki ukończenia studiów

 • Udział w zajęciach
 • Pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów
 • Sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko – praca kontrolna
 • Sporządzenie wniosku o pozwolenie resortowe lub zintegrowane – praca kontrolna
 • Wniesienie wymaganej opłaty za studia


Sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności

Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem. Po uzyskaniu wszystkich zaliczeń słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Opłatę za studia należy wnieść na rachunek bankowy Politechniki Rzeszowskiej:

BANK Pekao SA II ODDZIAŁ w Rzeszowie
Nr rachunku: 29 1240 2614 1111 0000 3958 6445
tytułem wpłaty: Podyplomowe Ochrona Środowiska (sem. 1 lub sem. 2)


Kierownik studiów podyplomowych

Dr hab. inż. Dorota Papciak
tel. (17) 865 13 01
email: dpapciak@prz.edu.pl

 

Obsługa organizacyjna studiów

Mgr Urszula Urjasz-Tryba
tel. (17) 865 17 52
budynek "P", pokój 134
ul. Poznańska 2, Rzeszów
email: ulaut@prz.edu.pl

 

Rekrutacja odbywa się poprzez System Internetowej Rekrutacji Politechniki Rzeszowskiej

Serdecznie zapraszamy!

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję