Strona: Informacje ogólne / Studia Podyplomowe na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

Informacje ogólne

STUDIA PODYPLOMOWE 
„OCHRONA ŚRODOWISKA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH I GMINIE” 

Cel kształcenia

Studia o charakterze doskonalącym umiejętności. Celem kształcenia jest nabycie szczegółowej wiedzy  i umiejętności sporządzania raportów oddziaływania na środowisko oraz wniosków o pozwolenia sektorowe i zintegrowane.

Obszary i  efekty kształcenia:

Absolwent Podyplomowych Studiów „Ochrona Środowiska w zakładach przemysłowych i gminie” otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych. Absolwent uzyskuje wiedzę ogólną z zakresu szeroko rozumianej ekologii, współczesnych zagrożeń dla środowiska oraz procesów i metod stosowanych w  zapobieganiu jego zanieczyszczania  Zapoznaje się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi ochrony wód i gleb, gospodarki odpadami oraz technologiami ich przetwarzania, z systemami zarządzania środowiskiem, aktami prawnymi w ochronie środowiska.

Adresaci studiów 

 • Pracownicy zajmujących się administrowaniem i zarządzaniem zasobami środowiska przyrodniczego w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • Pracownicy różnych instytucji i zakładów pracy związanych z oceną stanu środowiska i jego ochrony (ochrona wód i gleby, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa i inne).
 • Absolwenci szkół wyższych wszystkich typów zajmujących się zawodowo ekologią, ochroną przyrody i ochroną środowiska.

Forma kształcenia

Studia podyplomowe prowadzone w systemie niestacjonarnym. 
Czas trwania: 2 semestry, zjazdy 2 razy w miesiącu
Zajęcia obejmują 230 godzin wykładów i ćwiczeń.

  
Warunki i tryb rekrutacji 

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjata, inżyniera lub magistra). 
Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń na liście osób, które ukończyły procedurę rekrutacji.

Koszt studiów: 5 000 PLN (za semestr 2500 PLN)

Przyjęcia na Studia odbywają się na podstawie dostarczonych następujących dokumentów:

 • wydrukowany i podpisany przez kandydata formularz PODANIA SIR
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych-oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu kierownikowi lub osobie przez niego upoważnionej w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem
 • oświadczenie dotyczące pokrycia kosztów kształcenia (dotyczy kandydatów, którym studia finansuje zakład pracy)
 • inne dokumenty, o ile są wymagane w zasadach rekrutacji lub odrębnych przepisach.


Warunki ukończenia studiów

 • Udział w zajęciach
 • Pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów
 • Sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko – praca kontrolna
 • Sporządzenie wniosku o pozwolenie resortowe lub zintegrowane – praca kontrolna
 • Wniesienie wymaganej opłaty za studia


Sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności

Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem. Po uzyskaniu wszystkich zaliczeń słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.


Kierownik studiów podyplomowych

Dr hab. inż. Dorota Papciak
tel. (17) 865 13 01
email: dpapciak@prz.edu.pl

 

 

Rekrutacja odbywa się poprzez System Internetowej Rekrutacji Politechniki Rzeszowskiej

Serdecznie zapraszamy!

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję