Strona: Hydrotechnika / Studia Podyplomowe na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

Hydrotechnika

Program studiów podyplomowych  „Hydrotechnika”

CEL STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Studia o charakterze doskonalącym umiejętności. Celem kształcenia jest nabycie szczegółowej wiedzy  i umiejętności w zakresie wybranych zagadnień hydrotechnicznych, a tym samym podniesienie poziomu kompetencji zawodowych w zakresie hydrotechniki, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa wodnego.

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Studia skierowane są do osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą hydrotechniką lub zainteresowanych powyższą tematyką. Do potencjalnych kandydatów na Studia zaliczyć można:

 • pracowników zajmujących się administrowaniem i zarządzaniem zasobami wodnymi w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • pracowników różnych instytucji i zakładów pracy związanych projektowaniem, eksploatacją i zarządzaniem obiektami hydrotechnicznymi.
 • absolwentów szkół wyższych wszystkich typów zajmujących się zawodowo zagadnieniami szeroko pojętej gospodarki wodnej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Symbol Efekty uczenia się Odniesienie efektów uczenia się do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji (poziom kwalifikacji (6 i 7)
WIEDZA
K_W01 Ma pogłębioną wiedzę z wybranych dyscyplin wiedzy tworzących podbudowę teoretyczną budownictwa hydrotechnicznego P6S_WG
K_W02 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie projektowania wybranych budowli hydrotechnicznych P6S_WG
K_W03 Zna zagadnienia bezpieczeństwa i ryzyka w gospodarce wodnej P7S_WK
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do projektowania budowli hydrotechnicznych P6S_UW
K_U02 Potrafi opracować elementy dokumentacji technicznej P6S_UW
K_U03 Potrafi współpracować w grupie przyjmując w niej różne role P6S_UO
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01 Rozumie konieczność ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji P6S_KO

Opis efektów uczenia się dla kwalifikacji cząstkowych uwzględnia charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji na poziomie 7 określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218).

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Nazwa modułu Liczba godzin ECTS Forma zajęć Weryfikacja efektów uczenia się
Hydraulika 5 3 wykład zaliczenie
10 ćwiczenia kolokwium
Hydrologia i klimatologia 15 4 wykład zaliczenie
15 projekt wykonanie projektu
Kształtowanie rzek 15 4 wykład zaliczenie
10 projekt praca kontrolna
Mechanika gruntów 15 3 wykład zaliczenie
10 projekt wykonanie projektu
Konstrukcje hydrotechniczne I 15 3 wykład zaliczenie
10 ćwiczenia kolokwium
Geoinformatyka 10 3 wykład zaliczenie
10 projekt wykonanie projektu
Konstrukcje hydrotechniczne II 15 4 wykład zaliczenie
15 projekt praca kontrolna
Melioracja 10 3 wykład zaliczenie
10 ćwiczenia kolokwium
Bezpieczeństwo i ryzyko w gospodarce wodnej 10 3 wykład zaliczenie
10 ćwiczenia kolokwium
Razem 205 30

SPOSÓB DOKUMENTACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Listy obecności, protokoły zaliczeń, prace kontrolne prowadzone w formie pisemnej, dokumentacji projektowej, sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci studiów podyplomowych podniosą swoje kwalifikacje zawodowe o podstawy teoretyczne hydrotechniki – hydraulikę, hydrologię mechanikę gruntów oraz poznają wybrane zagadnienia konstruowania budowli hydrotechnicznych. Zdobyta wiedza i umiejętności podniosą ich konkurencyjność na rynku pracy.

Warunki i tryb rekrutacji

Rekrutacja odbywa się poprzez System Internetowej Rekrutacji Politechniki Rzeszowskiej

https://rekrutacja.prz.edu.pl/podyplomowe/rejestracja

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na dowolnym kierunku,
 • lub dyplom ukończenia studiów wyższych inżynierskich na kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska, architektura, energetyka.

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń na liście osób, które ukończyły procedurę rekrutacji.

Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się co najmniej 30 osób.

Przyjęcia na studia

 Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie dostarczonych następujących dokumentów:

 • podanie na ustalonym na Politechnice Rzeszowskiej formularzu (formularz PODANIA SIR – wydrukowany z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisany przez kandydata),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (o ile jest wymagana),
 • oświadczenie dotyczące pokrycia kosztów kształcenia (dotyczy kandydatów, którym studia / kurs finansuje zakład pracy).

Wymagane dokumenty można:

 • składać osobiście w Katedrze Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków - pokój nr K-25, w godz. 900 do 1400(budynek K Politechniki Rzeszowskiej, ul. Poznańska 2),
 • przesyłać drogą pocztową na adres: Politechnika Rzeszowska, Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów.

Kierownik studiów podyplomowych

Kierownik studiów podyplomowych

Dr inż. Andrzej Studziński
tel. (17) 865 1703
e-mail: astud@prz.edu.pl

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję